Main Menu

Nowe obróbki powierzchni dla systemów elewacyjnych Nowo?? 2008

Dost?pne s? ju? nowe obróbki dla systemu 20, 40 i 100.

Wi?cej...

Obraz_005mPiaskowiec, z racji swej bardzo ciep?ej barwy oraz charakterystyki jest materia?em doskonale nadaj?cym si? na elementy wystroju zewn?trznego dedykowane dla domu i do ogrodu. W?ród najcz??ciej wykorzystywanych produktów nale?? mi?dzy innymi posadzki, ogrodzenia, elementy oczek wodnych, obrze?a basenowe, coko?y domów, ob?o?enia kominków/grilli ogrodowych, fontanny, balustrady, mury z kamienia murowego (od 215/20/40 poprzez typowe 20/20/40cm po 60/80/120cm), rz?dowego (10-25/15-25/40-60cm) lub mury cyklopowe i wiele innych.

Dzia? Ogród i Krajobraz obejmuje swym zakresem nast?puj?ce produkty:

 • kamie? murowy
 • ogrodzenia surowo-?upane (Nowo?? 2008 – najta?sze tego typu ogrodzenie w polsce),
 • ogrodzenia ?upane systemowe: 9,12,15cm.
 • ogrodzenia roubble,
 • czapki i nakrywy ogrodzeniowe,
 • mury oporowe,
 • stopnie ogrodowe,
 • obrze?a basenowe,
 • balustrady i kolumny,
 • palisady,
 • donice,
 • i inne

Kamie? murowy - szybki i trwa?y sposób na mur, rabat?, ogrodzenie...

oct14007Wykorzystanie kamienia murowego umo?liwia w ?atwy (monta? na sucho bez stosowania zapraw cementowych), szybki (nie wymaga wynaj?cia fachowca, mo?na wykona? go samemu), a co najwa?niejsze tani sposób wykona? rabaty, niskie murki i ogrodzenia, a tak?e wzniesienia terenu ogrodu. Bardzo szeroki szereg wymiarowy (od 15/15/15cm przez 20/20/40cm do nawet 60/80/120cm) oraz mo?liwo?ci wykonania elementów o wymiarach nietypowych daj? bardzo du?e mo?liwo?ci do wykonania wszelkiego rodzaju budowli o skomplikowanych kszta?tach.

Nowo?? 2008 - najta?szy system ogrodzeniowy na rynku.

obraz169aOgrodzenia systemowe z kamienia murowego (najta?szy system na rynku). Kompletn? nowo?? na rynku stanowi? ogrodzenia systemowe sk?adaj?ce si? z elementów surowo-?upanych specjalnie zaprojektowanych do tego celu i wykonanych w ciasnych tolerancjach. Produkt ten daje szerokie mo?liwo?ci pod k?tem wykonania skomplikowanych kszta?tów ogrodze?, harmonizuj?cych z murami oporowymi rabat i wzniesie?. Jest to najta?sze rozwi?zanie z kamienia naturalnego na rynku.

Obrze?a basenowe - bezpiecze?stwo i funkcjonalno??.

dsc00193Od wielu ju? lat, a ostatnio coraz ch?tniej, w realizacjach prywatnych obiektów s? wykonywane zewn?trzne baseny k?pielowe. My?l?c o basenie zawsze nale?y mie? na uwadze bezpiecze?stwo oraz funkcjonalno??. Mówi?c bezpiecze?stwo mamy na my?li unikni?cie ryzyka po?lizgu na mokrej powierzchni, a my?l?c o funkcjonalno?ci - mo?liwo?? czerpania w pe?ni z zasobów jakie daje basen. Przy granitach lub marmurach (nawet poddanych obróbce groszkowania, antykowania czy p?omieniowania) zawsze temperatura powierzchni materia?u w s?o?cu jest na tyle wysoka, ?e parzy stopy, a szczególnie nara?one na oparzenia s? wra?liwe stópki dzieci. Oba te zjawiska (ryzyka oparzenia lub po?lizgni?cia) ograniczamy stosuj?c obrze?a basenowe z piaskowca. Jego porowato??, nawet mokrego lub poddanego procesowi impregnacji, gwarantuje bezpiecze?stwo, za? struktura tego materia?u zapewnia, ?e temperatura powierzchni nie przekroczy poziomu zagra?aj?cego oparzeniom. Dopiero wtedy mo?emy si? odda? przyjemno?ciom. W naszej ofercie jest kilka wzorów obrze?y basenowych, mo?emy równie? wykona? ka?dy profil na ?yczenie, bazuj?c na przes?anych nam rysunkach.

W dziale po?wi?conym realizacjom Ogród i Krajobraz prezentujemy rozwi?zania i produkty dedykowane tej bran?y.

 

KATALOG

katalogoikm

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl